Sep 29

IKT rendszerek és digitális írástudás

Tantárgy neve:IKT rendszerek és digitális írástudásKreditértéke: 3
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60-40(kredit%)
A tanóra típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): vita, gondolattérkép, probléma megoldás
A számonkérés módja (gyj.): Gyakorlati munkák elkészítése megadott szempontok és technikák segítségével. Referátum készítése.  
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak) –

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók informatikai ismereteinek rendszerezésével és gyakorlati alkalmazásával képessé váljanak az IKT-eszközök használatára, felhasználói szoftverek és mobil applikációk használatával mindennapi és tanulmányi feladatok hatékony ellátására. Megismerjék az információs társadalom jellemzőit, fejlődjön digitális írástudásuk és digitális kompetenciáik.   Témakörök: Az információs társadalom jellemzői Digitális Oktatási Stratégia Digitális pedagógia Elektronikus tartalmak, elektronikus könyvek Digitális kompetencia Digitális írástudás Digitális tartalomkészítés Közösségi tartalomfejlesztés Online közösségi tanulás Internetbiztonság Korszerű és hatásos prezentációs technikák Hálózati alkalmazások (böngésző, levelező programok és kommunikációs platformok) Információgyűjtési és feldolgozási technikák a weben Megbízható információk, álhírek.    
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
  Kötelező irodalom: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. szerk. Sipos Anna Magdolna, Pécs, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. http://mek.oszk.hu/14700/14787/   Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta: A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei, Budapest, Digitális Pedagógiai Osztály, IKT Módszertani Iroda, 2015. dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/Digitalis-irastudas.pdf   Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Tipotex, 2002. http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf   Digitális gyűjtemények, intézményi repozitóriumok|Digitális Tankönyvtár http://www.lib.uni-miskolc.hu/c/document_library/get_file?uuid=980086b7-5a77-46f4-aca7-f011854d41ca&groupId=10850      Ajánlott irodalom: Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel: E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2013.   Tom Chatfield: Hogyan boldoguljunk a digitális korban? [ford. Bosnyák Edit] Budapest, HVG Kvk., 2013.   Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése: hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá. [ford. Zöldi Anna] Budapest, Móra , 2016.   Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015.  

A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények:

TudásKépességAttitűdAutonómia-felelősség
Tudja definiálni a digitális írástudás fogalmát és ismeri a hozzá kapcsolódó alapfogalmakat. Elkötelezett a digitális műveltség és annak fejlesztése iránt. Törekszik a digitális szakadék áthidalására és a digitális esélyegyenlőség megteremtésére.Rendelkezik egyéni és közösségi felelősségtudattal.  
Ismeri az IKT eszközöket. Képes egyéni és  szakmai céljainak megfelelően használni az IKT-eszközöket.Nyitott az új információs technológiák megismerésére és használatára.Felelősséget vállal a megosztott tartalmakért, tudatában van annak lehetséges következményeivel.  
Ismeri a­ közösségszervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az in­fo­kom­mu­ni­ká­ci­ós technológiák alkalmazásának az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait (maga is „digitális írástudó”).  Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását.  
Ismeri az elektronikus információforrásokat.Képes adott témához, problémához megtalálni a megfelelő információkat.Nyitott új elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új  megoldásokat.  
Ismeri az információkeresési technikákat, a legfontosabb hazai és nemzetközi adatbázisokat. Tudja, hogyan kell szűkíteni a kereséseket.  Képes azonosítani, megtalálni, értékelni, rendszerezni és használni az információt. Munkájában a felhasznált forrásokat megfelelően jelöli és hivatkozza.  Elkötelezett a források megfelelő jelölése és hivatkozása iránt, elfogadja azt, mint szakmai etikai alapelvet.Szakmai és erkölcsi felelősséget vállal a hivatkozott forrásokért.
El tud igazodni az információs társadalomban a kritikus gondolkodásmód kialakításával.Képes az új információk kritikus feldolgozására a szakmájához szükséges szinten. Különbséget tesz az információ különféle megjelenési, felhasználási, archiválási, stb. módja között.Folyamatos önképzésre törekszik. Tudatosság jellemzi szakmai munkájában.  Betartja a szakmájához kapcsolódó kérdésekben az információk tudatos és kritikus használatát.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Molnárné Dr. Urbanik Tímea főiskolai docens  
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) Dr. Námesztovszki Zsolt

Számonkérés:

Gyakorlati munka 1 (30 pont):

Elkészíteni egy prezentációt, amely csak szöveget tartalmaz, majd le kell menteni PrezentacioAlap.pptx név alatt (a bemutató témája szabadon választott).

A prezentációt tovább kell fejleszteni az órán elsajátított ismeretek alapján:

  • Megfelelő háttér (kontrasztok)
  • Animációk (egyes elemek animációja, áttűnések)
  • Ki kell egészíteni megfelelő képekkel és videókkal

A prezentációt le kell menteni PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx név alatt.

A prezentációhoz egy online kvízt kell készíteni (Kahoot vagy Mentimeter).

A prezentációt be kell mutatni a hozzá tartozó online kvízzel.

Pontok:

Prezentáció  (minimum 10 dia): 20 pont

Online kvíz (minimum 5 kérdés): 5 pont

Szöveges beszámoló (minimum 250 szó): 5 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): PrezentacioAlap.pptx, PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx, szöveges beszámoló

Gyakorlati munka 2 (30 pont):

A felhő alapú szolgáltatás alkalmazásának bemutatása a saját tevékenység során (ajánlott eszköz Google Drive):

  • Szöveg
  • Táblázat
  • Űrlap

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30 pont

Gyakorlati munka 3 (40 pont):

Egy valós vagy fiktív közösségi esemény promóciója közösségi felületen (a szöveg legyen látványos, tartalmazzon ikonokat és érjen el lehető legtöbb emberhez), amely tartalmaz egy videót és egy plakátot (ajánlott felület: Canva és Biteable)

Video: 10 pont

Plakát: 10 pont

Szöveg: 20 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30

Prezentációk

Oktatóvideó a Mentimeter használatához

Oktatóvideó a GoogleDrive használatához

Oktatóvideó a Google szöveges dokumentumok használatához

Oktatóvdeó a Google táblázatok használatához

Oktatóvideó a Google Űrlap használatához

May 30

IV. szerbiai WRO

Május 16-án, a szabadkai sportcsarnokban, szerveztük meg a IV. szerbiai World Robot Olympiad nemzeti döntőjét. A négy éves folyamatos munka, a program kitartó népszerűsítése és a WRO közösség növekedése, valamint a Magyar Nemzeti Tanács hathatós támogatása azt eredményezte, hogy Szerbia legnagyobb robotika versenyévé nőtte ki magát a szerbiai World Robot Olympiad. A hagyományos RoboMission kategóriák mellett (amikor egy megadott pályán, előre megírt szabályok alapján mozgatja át a robot a pályaelemeket) idén is jelentkeztek csapatok a Future Innovators kategóriába, amely arról szól, hogy tetszőleges projektet dolgozzanak ki és prezentáljanak azt. A versenyen magyar és szerb tannyelven tanuló csapatok is jelentkeztek és eljutottunk arra a szintre, hogy az egész országból érkeznek hozzánk csapatok. A csapatok számát egy év alatt megdupláztuk, így a tavalyi 41 csapat után, idén 82 csapat regisztrált a versenyre. Ebből a számból 79 csapat vett részt a versenyen.

23 Robomission Starter

23 Robomission Elementary

16 Robomission Junior

12 Robomission Senior

5 Future Innovators

Ez azt jelenti, hogy mindegyik meghirdetett kategóriából delegálni tudunk egy csapatot a Panama City-ben megrendezendő világdöntőre. A szervezőkkel egyeztetve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a második és a harmadik helyezett csapatokat viszont a Dániában megrendezendő WRO Friendship Invitational Tournament versenyre fogjuk nevezni.

Természetesen az idei verseny sem valósulhatott meg a támogatók nélkül. Pásztor István elnök úr, a verseny fővédnöke és a kezdeményezője. A Magyar Nemzeti Tanács idén is jelentős eszközökkel támogatta a versenyt és folyamatosan segíti a több éven át tartó építkezést és a verseny kiterjesztését. Az Edutus Egyetem szervezői csapata idén is szavatolta a verseny színvonalát. Ki kell emelnem Vicsek Annamáriát, aki rengeteg idővel és energiával segítette és segíti a verseny megszervezésének minden lépését, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart, amely intézményi hátteret és otthont ad a WRO különböző eseményeinek, a csapatvezetők képzésétől a díjkiosztóig. Szintén hatalmas segítséget kaptunk Szilasi Péter Tamás és csapatától, WRO magyarországi főszervezőjétől. A a vajdasági bíró munkáját Faragó Attila koordinálta.

Idén is nagyszámú önkéntes segítette a rendezvény gördülékeny lebonyolítását (több mint 20 fő), valamint bírók értékelték a 10 versenyasztalon futott köröket (több mint 30 bíró). Külön köszönettel tartozunk a bíróknak és az önkénteseknek, valamint azoknak az oktatási intézményeknek, valamint cégeknek, akik delegálták őket. Idén is tudtunk minden résztvevőnek pólót ajándékozni, amelyen természetesen helyet kaptak a támogatók logo-i.

Nagy öröm számunkra, hogy a megnyitón a legmagasabb szinten képviseltette magát a szerbiai (és a vajdasági magyar oktatáshoz) kötődő minden szervezet (MNT, minisztérium, tartományi titkárság, oktatási intézmények, konzulátus, intézetek stb.).

A verseny lebonyolítása teljesen gördülékeny volt és hatalmas élmény volt végignézni a rengeteg gyerek munkáját, az izgalmat a versenykör előtt és azt a fejlődési folyamatot, amelyet a felkészülési időben, de még a verseny napján is végbement.

Az idei világverseny szervezője Panama, így a versenyfeladatok is ehhez az országhoz kötődnek, így a szállítás, logisztika, átrakodás, víz alatti optikai kábelek, valamint az időbbi időben hangsúlyosan megjelenő megújuló energia köré épültek fel a szabályok is.

A csapatok január óta készülnek a megmérettetésre, csapatban dolgoznak, folyamatosan szem előtt tartva a versenyszabályokat, próbálnak egy olyan stratégiát megalkotni, amellyel a lehető legegyszerűbb programmal és legmegbízhatóbb konstrukcióval a lehető legtöbb pontot gyűjtsék be. A versenykörök 2 percig tartanak és a versenyen három versenykör volt. A legkisebbek távirányítóként használják a tableteket és egy-egy ponton megfoghatják a robotokat, a nagyobbak viszont autonóm robotokat kell, hogy készítsenek, amelyek önállóan végzik el a feladatotokat és hoznak döntéseket. A randomizáció (pályaelemek véletlenszerű felrakása) az idősebb kategóriákban egyre hangsúlyosab lesz és természetesen a feladatok is összetetettebbek az idősebbek korosztályában. Tehát a feladat adott és ehhez kell különböző szenzorok és motorok segítségével robotot építeni, amely elsődlegesen megfelel annak a követelménynek, hogy kisebb mint 25x25x25 cm. A csapatok Lego Mindstorms, Lego WeDo 2.0 (Starter kategória) vagy Spike szetteket használtak.

A RoboMission kategóirában a következő eredmények születtek:

Az első évben nagy sikere volt a lego-ból készült kupáknál, így ezeket újra elkészítettük és a legjobb csapatoknak ajándékoztuk. Az ajándékokat a Magyar Nemzeti Tanács, az Edutus Egyetem és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar biztosította.

A molino, amelyre a gyerekek felíratkozhattak, esetleg üzeneteket írhattak, szintén nagyon közkedvelt volt.

Mindent összevetve, egy nagyon jó hangulatú, pörgős versenyen vagyunk túl. Egy hatalmas közösségi összefogásnak lehettünk részesei, ahol a csapatvezetőktől kezdve a bírókig, a szervezőktől a támogatókig, a magánszemélyek keresztül, mindenki a legtöbbet adja, annak érdekében, hogy a tanulóink fejlődjönek, kipróbálják magukat a robotika és az informatika területén és észrevétlenül megismerjék önmagukat is és fejlesszenek olyan kompetenciákat, amelyek manapság már elengedhetetlenek a versenypiacon.

Az összes tartalom, saját képek és élő kapcsolások elérhetők a WRO Serbia Facebook oldalon:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087260529035

Tudósítások:

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/82-csapat-merte-ossze-tudasat-wro-robotikai-versenyen?fbclid=IwAR13lhiuxFtj6Bxjk_iMF_Tvb_ezIc9GB_XCEk2ydYWoukuRzKiJJi-t4dA

https://hetnap.rs/cikk/Robotok-olimpiaja-43722.html?fbclid=IwAR2p4MD5OkRZiX67ecJU5A7IihZfbIc4f8lfAo7kawg1mTziHiub-gEFyJI

https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/4.-world-robot-olympiad-szabadk%C3%A1n_1445328.html?fbclid=IwAR2w9qZDIikb7drwIm1lZd4wQQZVqimjtv2DjgHw_T0IrNqI1bNCYY-wLkM

https://www.magyarszo.rs/hu/5237/kozelet_oktatas/285991/Csapatok-%C3%A9s-robotok-m%C3%A9rk%C5%91z%C3%A9se-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-World-Robot-Olympiad.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5237/galleria/285986/A-World-Robot-Olympiad-szerbiai-d%C3%B6nt%C5%91je-Szabadk%C3%A1n-%E2%80%93-GAL%C3%89RIA.htm

https://m.vajma.info/cikk/vajdasag/28544/Topolyai-robotprogramozok-sikeres-szereplese.html?fbclid=IwAR1_9Yh1TQewkLsgrtyZ80Fy2hyiaUkabIV6w2bns5-AhjkZDW_AF2TlKCk

https://www.magyarszo.rs/hu/5240/vajdasag_obecse/286202/A-Pet%C5%91fi-S%C3%A1ndor-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-di%C3%A1kjai-m%C3%A1sodik-helyez%C3%A9st-%C3%A9rt%C3%A9k-el-a-WRO-robotikai-versenyen-%C3%B3becse.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5238/kozelet_oktatas/286040/A-robot-a-nyer%C5%91-programoz%C3%B3.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5245/vajdasag_topolya/286499/%C3%89p%C3%ADtik-okos%C3%ADtj%C3%A1k-a-robotokat-topolya-robotika.htm

Szerb nyelven:

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/svetska-olimpijada-robota-u-subotici_1445126.html?fbclid=IwAR0zSLxWxWXdcmmaUJpzmFUPZ3C5ggdtTeRtqQhpvfp_hJY0IVdMBTxur7E

https://www.subotica.com/vesti/odrzano-finale-nacionalnog-takmicenja-u-robotici-id46724.html?fbclid=IwAR3UaYZiIMxQLJ2n_x6x_e0PhSTAp52vV6mT8cyjoFhbfEbd7USk3NgY0cE

Dec 05

Óvodapedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése

A Magyar Nemzeti Tanács felkérésére, az e-Régió civil szervezet, 6 hétvégén, 6 helyszínen, 4 oktatóval (Námesztovszki Zsolt, Esztelecki Péter, Kovács Juhász Cintia és Urbán Dorottya) és 3 segítővel (Masa Viktória, Veréb Anett, Kovács Emese ), összesen 54 megtartott óra segítségévíel 153 óvódapedagógus digitális kompetenciáját fejlesztette.

A képzést 2022. október 10-én kezdtük és 2022. november 5-én fejeztük be. A szombati képzések a következő helyszíneken kerültek megszervezésre: Szabadka (2 csoport), Topolya (3 csoport), Magyarkanizsa, Zenta (3 csoport), Ada és Óbecse. Egy csoportba legtöbb 15 pedagógus került és egy terembe egy oktató és egy számítógépnél segítő kolléga oktatott.

A képzésre azért mutatkozott igény, mert új programot vezettek be az iskoláskor előtti intézményekbe és áttértek a projektalapú foglalkozásokra. Ezen foglalkozások után az óvódapedagógusok beszámolót kellett, hogy készítsenek, amelyhez szükséges volt a szövegszerkesztő alapvető ismerete (szövegbevitel, szövegformázás, kép beszúrása stb.). Az elkészült beszámolót az óvódapedagógusok e-mail csatolmányként kellett, hogy elküldjék,  fel kellett, hogy töltsék a felhőbe vagy ki kellett nyomtatniuk. Ezeket a folyamatokat szimuláltuk és pótoltuk a hiányosságokat. Emellett a képzés érintette a táblázatkezelés alapjait (adatbevitel, cellák formázása és a legegyszerűbb függvények), valamint a prezentációkészítést is (diák testreszabása, képek feltöltése és egy kirakati bemutató elkészítése). A képzés végén bemutattunk olyan hasznos eszközöket és alkalmazásokat, amelyeket a pedagógusok be tudnak emelni az óvódai munkába és nem igénylik azt, hogy a gyerekek tudjanak olvasni.

A képzés teljes egészében gyakorlatközpontú volt, a különböző feladatok ismertetését olyan feladatok segítségével végeztük el, amelyekkel az óvódapedagógusok is találkozhatnak a munkájuk során (portfólió készítése, hiányzások és befizetések adminisztrálása, oklevél készítése és prezentáció készítése ballagásra). Emellett megjelent a képzés folyamán az internetes keresés ismertetése, a képek keresése és a keresés részleteinek beállításai (kifesthető képek keresése egy projekthez), valamint a felhő alapú szolgáltatások, a tartalmak feltöltése és megosztása. A képzés talán legnagyobb szakmai kihívása az volt, hogy a saját eszköz segítségével készített képet a résztvevők beszerkesszék egy előre megadott dokumentumba és ezt a dokumentumot megosszák a többiekkel vagy feltöltsék a felhőbe. Ebben a folyamatban a különböző mobilos operációs rendszerek, az adatforgalom hiánya és egyéb előre nem várt problémák okoztak nehézséget. Azonban a képzés végére ezt a feladatot is megoldott az összes résztvevő, különböző módon: kép feltöltése majd letöltése, elküldés e-mailben saját címre, adatkábel segítségével stb.

Azt tapasztaltuk, hogy az óvódapedagógusoknak is szükséges a digitális kompetenciák fejlesztése, habár tudatában vagyunk annak, hogy 8 óra alatt nem lehet mindent megtanulni/megtanítani. Azoknak a kollégáknak esetében, akiknél hiányztak az alapok az általunk létrehozott tananyag túl soknak bizonyult. Másrészről arra is mutatkozott igény, hogy ez a képzés folyamatos legyen, mivel a nem használt műveletek idővel kikopnak. Mi arra bíztattuk a résztvevőket, hogy próbálják otthon is elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket hasznosnak tartanak és gyakorljonak akár fiktív dokumentumok segítségével.

A képzés során az oktatói csapat is sokat tanult. A tapasztalatainkat a következő megállapítások köré tudnánk összegezni:

Az óvódapedagógusok döntő többsége saját, leggyakrabban saját eszközön dolgozik. Ezek a leggyakrabban Android operációs rendszerű okostelefon. Sok feladatot el tudnak végezni ezzel az eszközzel (kapcsolattartás a kollégákkal és a szülőkkel Viber vagy Messenger csoportokon belül, projektek alapszintű adminisztrálása), azonban vannak olyan feladatok, amelyeket okostelefonnal nem tudnak elvégezni. Az iskoláskor előtti intézmények felszereltsége nagy heterogén. Sok helyen nincs saját számítógépük a csoportoknak, valamint a kivetítés (projektor vagy TV) is nagyon kevés helyen lehetséges.

Sok esetben hiányos a kollégák informatikai alapismerete, így mi is az alapfogalmak definiálásával kezdtük, mint amilyenek a mappa és állomány fogalma, az asztal és a tálca funkciója, a jobb és a bal kattintás közötti különbség, dupla kattintás szerepe stb. Sok esetben a kollégák úgy érezték, hogy ezek az ismeretek nem lesznek számukra szükségesek és sok esetben más(kolléga, családtag) végzi el helyettük ezeket a feladatokat.

Sok óvóda beszerzett BeeBot padlórobotokat, valamint az ezekhez tartozó pályákat. Az eszközök nagyon jól használhatók a különböző foglalkozásokon. Az óvódapedagógusoknak ajánlottuk  Aknai Dóra Orsolya, gyógypedagógus blogját, ahol a Padlórobotokról, avagy Robotméhecske kalandozásai részben nagyon sok szakmai anyag és módszer érhető el ingyenesen.

Több óvódapedagógus megjegyezte kiemelte azt, hogy a képzés erőssége az volt, hogy magyar nyelven, a résztvevők anyanyelvén zajlott le.

A képzést a résztvevők több szempont alapján értékelték, de összességében elmondható, hogy nagyon magas értékelést kapott. A teljes képzés (összes csoport) értékelésének az átlaga: 4,95 volt (ötös skálán), az elsajátított tudásanyból a résztvevők átlagban 93%-ot tudnak felhasználni a munkájuk  során. A képzést 148-an értékelték és minden résztvevők ajánlaná a képzést a kollégáinak.

Tananyag

Program

A Pannon RTV tudósítása eseményről

A Magyar Szó tudósítása az eseményről