IKT rendszerek és digitális írástudás

Tantárgy neve:IKT rendszerek és digitális írástudásKreditértéke: 3
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60-40(kredit%)
A tanóra típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): vita, gondolattérkép, probléma megoldás
A számonkérés módja (gyj.): Gyakorlati munkák elkészítése megadott szempontok és technikák segítségével. Referátum készítése.  
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak) –

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók informatikai ismereteinek rendszerezésével és gyakorlati alkalmazásával képessé váljanak az IKT-eszközök használatára, felhasználói szoftverek és mobil applikációk használatával mindennapi és tanulmányi feladatok hatékony ellátására. Megismerjék az információs társadalom jellemzőit, fejlődjön digitális írástudásuk és digitális kompetenciáik.   Témakörök: Az információs társadalom jellemzői Digitális Oktatási Stratégia Digitális pedagógia Elektronikus tartalmak, elektronikus könyvek Digitális kompetencia Digitális írástudás Digitális tartalomkészítés Közösségi tartalomfejlesztés Online közösségi tanulás Internetbiztonság Korszerű és hatásos prezentációs technikák Hálózati alkalmazások (böngésző, levelező programok és kommunikációs platformok) Információgyűjtési és feldolgozási technikák a weben Megbízható információk, álhírek.    
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
  Kötelező irodalom: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. szerk. Sipos Anna Magdolna, Pécs, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. http://mek.oszk.hu/14700/14787/   Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta: A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei, Budapest, Digitális Pedagógiai Osztály, IKT Módszertani Iroda, 2015. dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/Digitalis-irastudas.pdf   Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Tipotex, 2002. http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf   Digitális gyűjtemények, intézményi repozitóriumok|Digitális Tankönyvtár http://www.lib.uni-miskolc.hu/c/document_library/get_file?uuid=980086b7-5a77-46f4-aca7-f011854d41ca&groupId=10850      Ajánlott irodalom: Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel: E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2013.   Tom Chatfield: Hogyan boldoguljunk a digitális korban? [ford. Bosnyák Edit] Budapest, HVG Kvk., 2013.   Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése: hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá. [ford. Zöldi Anna] Budapest, Móra , 2016.   Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015.  

A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények:

TudásKépességAttitűdAutonómia-felelősség
Tudja definiálni a digitális írástudás fogalmát és ismeri a hozzá kapcsolódó alapfogalmakat. Elkötelezett a digitális műveltség és annak fejlesztése iránt. Törekszik a digitális szakadék áthidalására és a digitális esélyegyenlőség megteremtésére.Rendelkezik egyéni és közösségi felelősségtudattal.  
Ismeri az IKT eszközöket. Képes egyéni és  szakmai céljainak megfelelően használni az IKT-eszközöket.Nyitott az új információs technológiák megismerésére és használatára.Felelősséget vállal a megosztott tartalmakért, tudatában van annak lehetséges következményeivel.  
Ismeri a­ közösségszervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az in­fo­kom­mu­ni­ká­ci­ós technológiák alkalmazásának az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait (maga is „digitális írástudó”).  Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását.  
Ismeri az elektronikus információforrásokat.Képes adott témához, problémához megtalálni a megfelelő információkat.Nyitott új elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új  megoldásokat.  
Ismeri az információkeresési technikákat, a legfontosabb hazai és nemzetközi adatbázisokat. Tudja, hogyan kell szűkíteni a kereséseket.  Képes azonosítani, megtalálni, értékelni, rendszerezni és használni az információt. Munkájában a felhasznált forrásokat megfelelően jelöli és hivatkozza.  Elkötelezett a források megfelelő jelölése és hivatkozása iránt, elfogadja azt, mint szakmai etikai alapelvet.Szakmai és erkölcsi felelősséget vállal a hivatkozott forrásokért.
El tud igazodni az információs társadalomban a kritikus gondolkodásmód kialakításával.Képes az új információk kritikus feldolgozására a szakmájához szükséges szinten. Különbséget tesz az információ különféle megjelenési, felhasználási, archiválási, stb. módja között.Folyamatos önképzésre törekszik. Tudatosság jellemzi szakmai munkájában.  Betartja a szakmájához kapcsolódó kérdésekben az információk tudatos és kritikus használatát.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Molnárné Dr. Urbanik Tímea főiskolai docens  
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) Dr. Námesztovszki Zsolt

Számonkérés:

Gyakorlati munka 1 (30 pont):

Elkészíteni egy prezentációt, amely csak szöveget tartalmaz, majd le kell menteni PrezentacioAlap.pptx név alatt (a bemutató témája szabadon választott).

A prezentációt tovább kell fejleszteni az órán elsajátított ismeretek alapján:

  • Megfelelő háttér (kontrasztok)
  • Animációk (egyes elemek animációja, áttűnések)
  • Ki kell egészíteni megfelelő képekkel és videókkal

A prezentációt le kell menteni PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx név alatt.

A prezentációhoz egy online kvízt kell készíteni (Kahoot vagy Mentimeter).

A prezentációt be kell mutatni a hozzá tartozó online kvízzel.

Pontok:

Prezentáció  (minimum 10 dia): 20 pont

Online kvíz (minimum 5 kérdés): 5 pont

Szöveges beszámoló (minimum 250 szó): 5 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): PrezentacioAlap.pptx, PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx, szöveges beszámoló

Gyakorlati munka 2 (30 pont):

A felhő alapú szolgáltatás alkalmazásának bemutatása a saját tevékenység során (ajánlott eszköz Google Drive):

  • Szöveg
  • Táblázat
  • Űrlap

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30 pont

Gyakorlati munka 3 (40 pont):

Egy valós vagy fiktív közösségi esemény promóciója közösségi felületen (a szöveg legyen látványos, tartalmazzon ikonokat és érjen el lehető legtöbb emberhez), amely tartalmaz egy videót és egy plakátot (ajánlott felület: Canva és Biteable)

Video: 10 pont

Plakát: 10 pont

Szöveg: 20 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30

Prezentációk

Oktatóvideó a Mentimeter használatához

Oktatóvideó a GoogleDrive használatához

Oktatóvideó a Google szöveges dokumentumok használatához

Oktatóvdeó a Google táblázatok használatához

Oktatóvideó a Google Űrlap használatához

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *