Srpski CV – latinica

Žolt Namestovski je rođen 14. avgusta 1981. godine u Subotici. Osnovnu školu je završio u Bajši, kao vukovac. Posle osnovne škole je završio gimnaziju Dositej Obradović u Bačkoj Topoli sa odličnim uspehom. 2000. godine je upisao Učiteljski Fakultet u Subotici. 2004. godine je diplomirao na fakultetu sa prosečnom ocenom 8,73. Diplomski rad je odbranio u oktobru 2004. godine. Tema diplomskog rada je bila: Primena računara u nastavno-obrazovnom radu u osnovnim školama Vojvodine. Komisija je ocenila rad sa ocenom 10 (deset). 2004. godine je upisao magistarske studije na Tehničkom Fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, na smeru Informatika u obrazovanju. Magistarsku tezu je odbranio 08.07.2008. godine, pod nazivom: „Uticaj primene savremenih nastavnih sredstava na povećanje efikasnosti nastave u osnovnoj školi”. Mentor rada je bila dr Dragana Glušac. 12.11.2008. godine je prijavio doktorsku tezu na Univerzitetu u Novom Sadu sa temom: Analiza efekata primene obrazovnih softvera na motivisanost nastavnika i učenika u nižim razredima osnovne škole. Doktorsku disertaciju je odbranio 09.07.2013. godine na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, pred komisijom: prof. dr Dragica Radosav (predsednik), prof. dr Olivera Gajić (član), doc. dr Dijana Karuović (član), prof. dr Marta Takač (član), prof. dr Dragana Glušac (član, mentor).
Od školske 2006/2007. godine je stručni saradnik u nastavi iz predmeta Osnovi informatike (vežbe), Informatika u obrazovanju (vežbe) i Obrazovna tehnologija (vežbe) na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Od 24.02.2009. godine je asistent na fakuktetu. Od 2008. godine je akreditovan predavač i ispitivač na ECDL kursevima. Od 2009. godine je autor i predavač na seminarima za nastavnike: Obučavanje nastavnika za korišćenja elektronske, Mogućnosti primene veb 2.0 alata u nastavi (Google Drive dokumenti, Prezi prezentacije, WordPress veb-sajtovi). Od zimskog semestra 2012/2013 školske godine predaje i na Pedagoškom psihološkom fakultetu Univerziteta „Eötvös Loránd“ u Budimpešti (2013. 02. 04.), gde je izabran za predavača godine u zimskom semestru 2013. godine. Od 09.10.2013. godine je član spoljnog javnog tela Mađarske akademije nauka.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CAPTCHA *