Oct 18

Webszerkesztés

Általános adatok a tantárgyról

Tantárgy neve: WebszerkesztésIdőtartam: 2023/2024 ősz
Szemeszter: másodikÉv: negyedikÓraszám: 1+1
SorszámOktatási tartalmakÓraszám
1.Bevezetés, a tantárgy céljának és a követelmények ismertetése1
2.Google Drive és Prezi4
3.Honlapszerkesztés WordPress segítségével + Wikipédia szócikk elkészítése10
4.Az elkészült tartalmak online promóciójának megtervezése és elkészítése10
5.Médiafájlok (kép, hang, videó, logo) készítése, szerkesztése és megosztása5
 Összesen30
  
SorszámPontszámok eloszlásaLegtöbb
1.Aktivitás az órákon10
2.E-learning tartalom kritikus elemzése10
3.Munkanapló a WordPress felülettel kapcsolatban5
4.Honlap20
5.Online promóciós terv25
6.A honlap és az online promóciós terv bemutatása30
Összesen100

Kötelező szakirodalom:
Námesztovszki Zsolt: A WordPress telepítésének lépései
Námesztovszki Zsolt: A WordPress testreszabása
Námesztovszki Zsolt: Bejegyzések, oldalak létrehozása és szerkesztése WordPress-ben
Námesztovszki Zsolt: Bővítmények telepítése és szerkesztése WordPress-ben

http://www.youtube.com/embed/OLs7hBUadTE

Követelmények:
1. Egy honlap létrehozása WordPress tartalomkezelő rendszerben, amely a következő elemeket
tartalmazza:

 • egy tetszőleges sablont legalább
 • 3 widgetet menüsort kialakított fejrészt (960×250)
 • egyéni hátteret legalább
 • 3 tetszőleges bővítményt legalább
 • 4 oldalt és az ezekhez tartozó képeket, interaktív panorámaképeket és külső forrásokat (YouTube, Google dokumentumok és egyéb linkek)
 • legalább 4 bejegyzést

A honlap legyen esztétikus, technikailag hibátlan és feleljen meg a webergonómia elveinek.

2. Online promóciós terv, amely tartalmaz (fiktív) 5 posztot, emotikonokkal és képpel kiegészítve. Emellett azokat a technikai megoldásokat, amelyekkel a lehető legnagyobb közönséghez juttatjuk el a tartalmakat. Az online promóciós tervnek tartalmaznia kell egy fizetett bejegyzés (fiktív) beállításait és a célcsoport elemzését a hozzáférhető információk alapján.

3. Munkanapló elkészítése és megosztása a namesztovszkizsolt@gmail.com címmel (Google Drive). A munkanaplók terjedelme legalább 100 szó és a WordPress felülettel kapcsolatos tapasztalatokat, meglátásokat, esetleges technikai nehézségeket kell, hogy tartalmazza.

Minták – Honlapok:

http://bit.ly/2lfthX4

http://bit.ly/2lxS6jj 

http://bit.ly/1XGEpsT

http://bit.ly/1oCDuy2

http://bit.ly/24l8Vxg

http://bit.ly/15SSTwV

http://bit.ly/18zt5TW

http://bit.ly/15SUXFe

http://bit.ly/1e9XpdX

http://bit.ly/17n6zg0

http://bit.ly/14fF519

http://bit.ly/18ztfuA

http://bit.ly/14UOfP2

http://bit.ly/1fw7y2r

Sep 29

IKT rendszerek és digitális írástudás

Tantárgy neve:IKT rendszerek és digitális írástudásKreditértéke: 3
A tantárgy besorolása: kötelező
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60-40(kredit%)
A tanóra típusa: szem. és óraszáma: 30az adott félévben, Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): vita, gondolattérkép, probléma megoldás
A számonkérés módja (gyj.): Gyakorlati munkák elkészítése megadott szempontok és technikák segítségével. Referátum készítése.  
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév
Előtanulmányi feltételek (ha vannak) –

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása
A kurzus célja, hogy a hallgatók informatikai ismereteinek rendszerezésével és gyakorlati alkalmazásával képessé váljanak az IKT-eszközök használatára, felhasználói szoftverek és mobil applikációk használatával mindennapi és tanulmányi feladatok hatékony ellátására. Megismerjék az információs társadalom jellemzőit, fejlődjön digitális írástudásuk és digitális kompetenciáik.   Témakörök: Az információs társadalom jellemzői Digitális Oktatási Stratégia Digitális pedagógia Elektronikus tartalmak, elektronikus könyvek Digitális kompetencia Digitális írástudás Digitális tartalomkészítés Közösségi tartalomfejlesztés Online közösségi tanulás Internetbiztonság Korszerű és hatásos prezentációs technikák Hálózati alkalmazások (böngésző, levelező programok és kommunikációs platformok) Információgyűjtési és feldolgozási technikák a weben Megbízható információk, álhírek.    
A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
  Kötelező irodalom: Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net! Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban. szerk. Sipos Anna Magdolna, Pécs, PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. http://mek.oszk.hu/14700/14787/   Abonyi-Tóth Andor – Turcsányi-Szabó Márta: A digitális írástudás fejlesztésének lehetőségei, Budapest, Digitális Pedagógiai Osztály, IKT Módszertani Iroda, 2015. dl-sulinet.educatio.hu/download/letoltheto-dokumentumok/Digitalis-irastudas.pdf   Ungváry Rudolf – Vajda Erik: Könyvtári információkeresés. Tipotex, 2002. http://mek.oszk.hu/05000/05030/05030.pdf   Digitális gyűjtemények, intézményi repozitóriumok|Digitális Tankönyvtár http://www.lib.uni-miskolc.hu/c/document_library/get_file?uuid=980086b7-5a77-46f4-aca7-f011854d41ca&groupId=10850      Ajánlott irodalom: Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel: E-könyvészet: a digitális könyvkultúra alapvonásai. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2013.   Tom Chatfield: Hogyan boldoguljunk a digitális korban? [ford. Bosnyák Edit] Budapest, HVG Kvk., 2013.   Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése: hogyan válhat gyermeke tudatos médiafogyasztóvá. [ford. Zöldi Anna] Budapest, Móra , 2016.   Gonda Zsuzsa: Digitális szövegek olvasásának típusai és stratégiái. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015.  

A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények:

TudásKépességAttitűdAutonómia-felelősség
Tudja definiálni a digitális írástudás fogalmát és ismeri a hozzá kapcsolódó alapfogalmakat. Elkötelezett a digitális műveltség és annak fejlesztése iránt. Törekszik a digitális szakadék áthidalására és a digitális esélyegyenlőség megteremtésére.Rendelkezik egyéni és közösségi felelősségtudattal.  
Ismeri az IKT eszközöket. Képes egyéni és  szakmai céljainak megfelelően használni az IKT-eszközöket.Nyitott az új információs technológiák megismerésére és használatára.Felelősséget vállal a megosztott tartalmakért, tudatában van annak lehetséges következményeivel.  
Ismeri a­ közösségszervezés, az ifjúságfejlesztés, a humánfejlesztés területén az in­fo­kom­mu­ni­ká­ci­ós technológiák alkalmazásának az előnyeit, lehetőségeit és a lehetséges kockázatait (maga is „digitális írástudó”).  Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni alkalmazói tudását.  
Ismeri az elektronikus információforrásokat.Képes adott témához, problémához megtalálni a megfelelő információkat.Nyitott új elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására.Alkotó, kreatív önállósággal épít ki és kezdeményez új  megoldásokat.  
Ismeri az információkeresési technikákat, a legfontosabb hazai és nemzetközi adatbázisokat. Tudja, hogyan kell szűkíteni a kereséseket.  Képes azonosítani, megtalálni, értékelni, rendszerezni és használni az információt. Munkájában a felhasznált forrásokat megfelelően jelöli és hivatkozza.  Elkötelezett a források megfelelő jelölése és hivatkozása iránt, elfogadja azt, mint szakmai etikai alapelvet.Szakmai és erkölcsi felelősséget vállal a hivatkozott forrásokért.
El tud igazodni az információs társadalomban a kritikus gondolkodásmód kialakításával.Képes az új információk kritikus feldolgozására a szakmájához szükséges szinten. Különbséget tesz az információ különféle megjelenési, felhasználási, archiválási, stb. módja között.Folyamatos önképzésre törekszik. Tudatosság jellemzi szakmai munkájában.  Betartja a szakmájához kapcsolódó kérdésekben az információk tudatos és kritikus használatát.
Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Molnárné Dr. Urbanik Tímea főiskolai docens  
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) Dr. Námesztovszki Zsolt

Számonkérés:

Gyakorlati munka 1 (30 pont):

Elkészíteni egy prezentációt, amely csak szöveget tartalmaz, majd le kell menteni PrezentacioAlap.pptx név alatt (a bemutató témája szabadon választott).

A prezentációt tovább kell fejleszteni az órán elsajátított ismeretek alapján:

 • Megfelelő háttér (kontrasztok)
 • Animációk (egyes elemek animációja, áttűnések)
 • Ki kell egészíteni megfelelő képekkel és videókkal

A prezentációt le kell menteni PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx név alatt.

A prezentációhoz egy online kvízt kell készíteni (Kahoot vagy Mentimeter).

A prezentációt be kell mutatni a hozzá tartozó online kvízzel.

Pontok:

Prezentáció  (minimum 10 dia): 20 pont

Online kvíz (minimum 5 kérdés): 5 pont

Szöveges beszámoló (minimum 250 szó): 5 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): PrezentacioAlap.pptx, PrezentacioTovabbfejlesztett.pptx, szöveges beszámoló

Gyakorlati munka 2 (30 pont):

A felhő alapú szolgáltatás alkalmazásának bemutatása a saját tevékenység során (ajánlott eszköz Google Drive):

 • Szöveg
 • Táblázat
 • Űrlap

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30 pont

Gyakorlati munka 3 (40 pont):

Egy valós vagy fiktív közösségi esemény promóciója közösségi felületen (a szöveg legyen látványos, tartalmazzon ikonokat és érjen el lehető legtöbb emberhez), amely tartalmaz egy videót és egy plakátot (ajánlott felület: Canva és Biteable)

Video: 10 pont

Plakát: 10 pont

Szöveg: 20 pont

Küldeni/megosztani (namesztovszkizsolt@gmail.com): Szöveges beszámoló, amely tartalmazza a dokumentumok linkjeit (minimum 3×100 szó): 30

Prezentációk

Oktatóvideó a Mentimeter használatához

Oktatóvideó a GoogleDrive használatához

Oktatóvideó a Google szöveges dokumentumok használatához

Oktatóvdeó a Google táblázatok használatához

Oktatóvideó a Google Űrlap használatához

May 30

IV. szerbiai WRO

Május 16-án, a szabadkai sportcsarnokban, szerveztük meg a IV. szerbiai World Robot Olympiad nemzeti döntőjét. A négy éves folyamatos munka, a program kitartó népszerűsítése és a WRO közösség növekedése, valamint a Magyar Nemzeti Tanács hathatós támogatása azt eredményezte, hogy Szerbia legnagyobb robotika versenyévé nőtte ki magát a szerbiai World Robot Olympiad. A hagyományos RoboMission kategóriák mellett (amikor egy megadott pályán, előre megírt szabályok alapján mozgatja át a robot a pályaelemeket) idén is jelentkeztek csapatok a Future Innovators kategóriába, amely arról szól, hogy tetszőleges projektet dolgozzanak ki és prezentáljanak azt. A versenyen magyar és szerb tannyelven tanuló csapatok is jelentkeztek és eljutottunk arra a szintre, hogy az egész országból érkeznek hozzánk csapatok. A csapatok számát egy év alatt megdupláztuk, így a tavalyi 41 csapat után, idén 82 csapat regisztrált a versenyre. Ebből a számból 79 csapat vett részt a versenyen.

23 Robomission Starter

23 Robomission Elementary

16 Robomission Junior

12 Robomission Senior

5 Future Innovators

Ez azt jelenti, hogy mindegyik meghirdetett kategóriából delegálni tudunk egy csapatot a Panama City-ben megrendezendő világdöntőre. A szervezőkkel egyeztetve, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a második és a harmadik helyezett csapatokat viszont a Dániában megrendezendő WRO Friendship Invitational Tournament versenyre fogjuk nevezni.

Természetesen az idei verseny sem valósulhatott meg a támogatók nélkül. Pásztor István elnök úr, a verseny fővédnöke és a kezdeményezője. A Magyar Nemzeti Tanács idén is jelentős eszközökkel támogatta a versenyt és folyamatosan segíti a több éven át tartó építkezést és a verseny kiterjesztését. Az Edutus Egyetem szervezői csapata idén is szavatolta a verseny színvonalát. Ki kell emelnem Vicsek Annamáriát, aki rengeteg idővel és energiával segítette és segíti a verseny megszervezésének minden lépését, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kart, amely intézményi hátteret és otthont ad a WRO különböző eseményeinek, a csapatvezetők képzésétől a díjkiosztóig. Szintén hatalmas segítséget kaptunk Szilasi Péter Tamás és csapatától, WRO magyarországi főszervezőjétől. A a vajdasági bíró munkáját Faragó Attila koordinálta.

Idén is nagyszámú önkéntes segítette a rendezvény gördülékeny lebonyolítását (több mint 20 fő), valamint bírók értékelték a 10 versenyasztalon futott köröket (több mint 30 bíró). Külön köszönettel tartozunk a bíróknak és az önkénteseknek, valamint azoknak az oktatási intézményeknek, valamint cégeknek, akik delegálták őket. Idén is tudtunk minden résztvevőnek pólót ajándékozni, amelyen természetesen helyet kaptak a támogatók logo-i.

Nagy öröm számunkra, hogy a megnyitón a legmagasabb szinten képviseltette magát a szerbiai (és a vajdasági magyar oktatáshoz) kötődő minden szervezet (MNT, minisztérium, tartományi titkárság, oktatási intézmények, konzulátus, intézetek stb.).

A verseny lebonyolítása teljesen gördülékeny volt és hatalmas élmény volt végignézni a rengeteg gyerek munkáját, az izgalmat a versenykör előtt és azt a fejlődési folyamatot, amelyet a felkészülési időben, de még a verseny napján is végbement.

Az idei világverseny szervezője Panama, így a versenyfeladatok is ehhez az országhoz kötődnek, így a szállítás, logisztika, átrakodás, víz alatti optikai kábelek, valamint az időbbi időben hangsúlyosan megjelenő megújuló energia köré épültek fel a szabályok is.

A csapatok január óta készülnek a megmérettetésre, csapatban dolgoznak, folyamatosan szem előtt tartva a versenyszabályokat, próbálnak egy olyan stratégiát megalkotni, amellyel a lehető legegyszerűbb programmal és legmegbízhatóbb konstrukcióval a lehető legtöbb pontot gyűjtsék be. A versenykörök 2 percig tartanak és a versenyen három versenykör volt. A legkisebbek távirányítóként használják a tableteket és egy-egy ponton megfoghatják a robotokat, a nagyobbak viszont autonóm robotokat kell, hogy készítsenek, amelyek önállóan végzik el a feladatotokat és hoznak döntéseket. A randomizáció (pályaelemek véletlenszerű felrakása) az idősebb kategóriákban egyre hangsúlyosab lesz és természetesen a feladatok is összetetettebbek az idősebbek korosztályában. Tehát a feladat adott és ehhez kell különböző szenzorok és motorok segítségével robotot építeni, amely elsődlegesen megfelel annak a követelménynek, hogy kisebb mint 25x25x25 cm. A csapatok Lego Mindstorms, Lego WeDo 2.0 (Starter kategória) vagy Spike szetteket használtak.

A RoboMission kategóirában a következő eredmények születtek:

Az első évben nagy sikere volt a lego-ból készült kupáknál, így ezeket újra elkészítettük és a legjobb csapatoknak ajándékoztuk. Az ajándékokat a Magyar Nemzeti Tanács, az Edutus Egyetem és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar biztosította.

A molino, amelyre a gyerekek felíratkozhattak, esetleg üzeneteket írhattak, szintén nagyon közkedvelt volt.

Mindent összevetve, egy nagyon jó hangulatú, pörgős versenyen vagyunk túl. Egy hatalmas közösségi összefogásnak lehettünk részesei, ahol a csapatvezetőktől kezdve a bírókig, a szervezőktől a támogatókig, a magánszemélyek keresztül, mindenki a legtöbbet adja, annak érdekében, hogy a tanulóink fejlődjönek, kipróbálják magukat a robotika és az informatika területén és észrevétlenül megismerjék önmagukat is és fejlesszenek olyan kompetenciákat, amelyek manapság már elengedhetetlenek a versenypiacon.

Az összes tartalom, saját képek és élő kapcsolások elérhetők a WRO Serbia Facebook oldalon:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087260529035

Tudósítások:

https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/82-csapat-merte-ossze-tudasat-wro-robotikai-versenyen?fbclid=IwAR13lhiuxFtj6Bxjk_iMF_Tvb_ezIc9GB_XCEk2ydYWoukuRzKiJJi-t4dA

https://hetnap.rs/cikk/Robotok-olimpiaja-43722.html?fbclid=IwAR2p4MD5OkRZiX67ecJU5A7IihZfbIc4f8lfAo7kawg1mTziHiub-gEFyJI

https://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/4.-world-robot-olympiad-szabadk%C3%A1n_1445328.html?fbclid=IwAR2w9qZDIikb7drwIm1lZd4wQQZVqimjtv2DjgHw_T0IrNqI1bNCYY-wLkM

https://www.magyarszo.rs/hu/5237/kozelet_oktatas/285991/Csapatok-%C3%A9s-robotok-m%C3%A9rk%C5%91z%C3%A9se-P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-World-Robot-Olympiad.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5237/galleria/285986/A-World-Robot-Olympiad-szerbiai-d%C3%B6nt%C5%91je-Szabadk%C3%A1n-%E2%80%93-GAL%C3%89RIA.htm

https://m.vajma.info/cikk/vajdasag/28544/Topolyai-robotprogramozok-sikeres-szereplese.html?fbclid=IwAR1_9Yh1TQewkLsgrtyZ80Fy2hyiaUkabIV6w2bns5-AhjkZDW_AF2TlKCk

https://www.magyarszo.rs/hu/5240/vajdasag_obecse/286202/A-Pet%C5%91fi-S%C3%A1ndor-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-di%C3%A1kjai-m%C3%A1sodik-helyez%C3%A9st-%C3%A9rt%C3%A9k-el-a-WRO-robotikai-versenyen-%C3%B3becse.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5238/kozelet_oktatas/286040/A-robot-a-nyer%C5%91-programoz%C3%B3.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/5245/vajdasag_topolya/286499/%C3%89p%C3%ADtik-okos%C3%ADtj%C3%A1k-a-robotokat-topolya-robotika.htm

Szerb nyelven:

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/backa/svetska-olimpijada-robota-u-subotici_1445126.html?fbclid=IwAR0zSLxWxWXdcmmaUJpzmFUPZ3C5ggdtTeRtqQhpvfp_hJY0IVdMBTxur7E

https://www.subotica.com/vesti/odrzano-finale-nacionalnog-takmicenja-u-robotici-id46724.html?fbclid=IwAR3UaYZiIMxQLJ2n_x6x_e0PhSTAp52vV6mT8cyjoFhbfEbd7USk3NgY0cE